1      Przycze zimnej wody

2      Przycze ciepej wody

3      Przycze gazu

4      Wyloty ciepego powietrza

5      Przewd powrotny powietrza obiegowego

6      Odprowadzenie spalin

7      Doprowadzenie powietrza do spalania

8      Elektroniczny zesp sterowniczy

9      Osona kabli poczeniowych


10       Zbiornik wody (12 l)

11       Zapalnik

12   Palnik

13   Wymiennik ciepa

14   Zabezpieczenie przed przegrzaniem

15   Czujnik temperatury

16   Grzaka 230 V do podgrzewania wody (tylko Trumatic C EL)

17       Elementy obsugi

18   Czujnik temperatury w pomieszczeniu


 


Opis dziaania

Trumatic C jest zasilanym gazem pynnym ogrzewaniem ciepego powietrza z wbudowanym bojlerem ciepej wody (pojemno 12 litrw). Palnik pracuje z pomoc dmuchawy, co zapewnia nienaganne dziaanie rwnie podczas jazdy. Do pracy podczas jazdy naley uwzgldni ograniczenia przepisw krajowych.

W trybie zimowym (ogrzewanie i ciepa woda) urzdzenie wybiera automatycznie wymagany stopie mocy, odpowiednio do rnicy temperatur pomidzy ustawion i obecn temperatur w pomieszczeniu. Typ C 6002 pracuje w trzech stopniach mocy (2000, 4000 i 6000 W), typ C 3402 w dwch stopniach mocy (2000 i 3400 W). Przy napenionym bojlerze woda jest automatycznie podgrzewana. Temperatura wody jest zalena od wybranego trybu pracy (z lub bez podgrzewania ciepej wody) oraz oddawania mocy grzewczej.


O

Tryb grzewczy jest moliwy bez ogranicze zasadniczo zarwno z jak i bez napenienia wod.

W trybie letnim (tylko ciepa woda) podgrzewanie wody nastpuje na najmniejszym stopniu palnika. Po osigniciu temperatury wody palnik wycza si i ganie ta kontrolka.

Podgrzewacze Trumatic C EL maj jako opcj dodatkowe podgrzewanie elektryczne 230 V (450 W/2 A) do przygotowywania ciepej wody.


Wane wskazwki obsugi

1.    Jeli komin zosta umieszczony w pobliu lub bezporednio pod otwieranym oknem, urzdzenie musi by wyposaone w samoczynne urzdzenie wyczajce, aby zapobiec pracy przy otwartym oknie.

2. Naley regularnie - zwaszcza po duszych jazdach -kontrolowa, czy podwjna rura spalinowa jest nienaruszona i naleycie podczona oraz stan zamocowania urzdzenia i komina.

3. Po wyfukniciu (przerwie w zaponie) zleci fachowcowi kontrol odprowadzenia gazw spalinowych!

4. Komin dla odprowadzenia gazw spalinowych i dopyw powietrza do spalania utrzymywa zawsze w czystoci (boto poniegowe, lod, licie itd.).


5. Jeli urzdzenie jest za gorce, zamontowany ogranicznik temperatury blokuje dopyw gazu. Dlatego te nie naley zamyka wylotw i otworu powietrza ciepego dla odprowadzenia powietrza obiegowego.

6. W ogrzewaniach zasilanych gazem pynnym wbudowanym w pojazdach mechanicznych, zgodnie z obowizujcym w Niemczech przepisem w 22a ustawy o dopuszczeniu pojazdw do ruchu drogowego, wymiennik ciepa musi by wymieniony dopiero po okresie eksploatacji 30 lat (rok pierwszego rozruchu musi by wytoczony w sposb trway na tabliczce znamionowej).

Do prac konserwacyjnych i naprawczych mona uywa wycznie oryginalnych czci zamiennych Truma.


2


Instrukcja obsugi

Przed uruchomieniem koniecznie przeczyta instrukcj obsugi Wane wskazwki obsugi!

Uytkownik odpowiada za obsug urzdzenia zgodnie z przepisami.

Osoba montujca wzgldnie posiadacz pojazdu musi naklei w miejscu pojazdu widocznym dla kadego uytkownika doczon do urzdzenia t naklejk ze wskazwkami ostrzegawczymi (np. na drzwiach szafki na odzie). Brakujce naklejki mona zamwi u Trumy.

/\. Przed pierwszym uy-/'\ ciem koniecznie przepuka dokadnie cay system dopywu wody letni czyst wod. Jeli nie eksploatuje si ogrzewania, naley w przypadku niebezpieczestwa mrozu koniecznie spuci wod! Nie istniej roszczenia gwarancyjne dla szkd spowodowanych mrozem!

Rwnie przed naprawami wzgl. pracami konserwacyjnymi na pojedzie (w warsztatach!) spuci wod, gdy w stanie bezprdowym automatycznie otwiera si zawr bezpieczestwa/spustowy!

Elektryczny zawr

bezpieczestwa/

spustowy

m= przycisk uruchamiania

zamknity n = przycisk uruchamiania

oprni

O

Zawr spustowy jest utrzymywany w stanie zamknitym za pomoc cewki elektrycznej. Aby nie obcia niepotrzebnie akumulatora, w przypadku duszej przerwy w eksploatacji zaleca si otworzy zawr spustowy!

W temperaturach poniej 4C woda moe sama wypyn z bojlera przez zawr bezpieczestwa/spustowy, jeeli urzdzenie nie jest uywane (rwnie w przypadku usterki)! W celu uniknicia strat wody wczy urzdzenie (praca letnia lub zimowa) i po-


nownie zamkn zawr bezpieczestwa/spustowy poprzez wycignicie przycisku (pooenie m).

Przy pracy bez ogrzewania zawr mona ponownie zamkn dopiero przy temperaturach powyej 8C!

Krciec spustowy elektrycznego zaworu bezpieczestwa/spustowego nie moe by zabrudzony (topicy si nieg, lod, licie)! W przypadku szkd spowodowanych mrozem nie przysuguj adne roszczenia gwarancyjne!

Napenianie bojlera

1. Zamkn elektryczny zawr
bezpiecze
stwa/spustowy
przez wyci
gnicie przycisku
uruchamiania (po
oenie m).

Przy temperaturach okoo 8C i poniej naley najpierw wczy ogrzewanie lub bojler, aby zawr znw si nie otworzy!

2.  Wczy prd dla pompy wodnej (wycznik gwny lub pompy).

3.  Otworzy kurki wody ciepej w kuchni i azience (kurek mieszakowy preselekcyjny lub armatury jednodwignio-we ustawi na ciepo). Armatury pozostawi otwarte tak dugo, a bojler napeni si poprzez wypieranie powietrza

i popynie woda.

O

Jeli pracuje tylko instalacja wody zimnej bez bojlera, to take w tym przypadku kocio bojlera napenia si wod. Aby zapobiec szkodom powstaym w wyniku mrozu, wod naley spuci uruchamiajc zawr bezpieczestwa/spustowy, take wtedy, gdy bojler jest eksploatowany. Alternatywnie, przed przyczem zimnej i ciepej wody mona zamontowa dwa odporne na gorc wod zawory odcinajce.

A

W przypadku podczenia do centralnego zaopatrzenia w wod (na wsi lub w miecie) naley zainstalowa reduktor cinienia, uniemoliwiajcy powstanie w bojlerze cinie powyej 2,8 bar.


Oprnianie bojlera

1.    Przerwa dopyw prdu dla pompy wodnej (wycznik gwny lub pompy).

2. Otworzy kurki ciepej wody w kuchni i azience.

3. Otworzy elektryczny zawr bezpieczestwa/spustowy przez nacinicie przycisku uruchamiania (pooenie n).

Bojler jest teraz bezporednio oprniany na zewntrz przez zawr bezpieczestwa/spustowy. Skontrolowa poprzez podstawienie odpowiedniego wiadra, czy woda cakowicie cieka (12 litrw). Nie udzielamy gwarancji na szkody powstae w wyniku zamarznicia!


c


Praca z zasilaniem gazowym (ogrzewanie i ciepa woda)

a = przycisk obrotowy do

regulacji temperatury w

pomieszczeniu (1 - 9) b = zielona kontrolka Praca c = tryb letni (temperatura

wody 40C lub 60C) d = tryb zimowy (ogrzewanie

bez podgrzewania wody) e = tryb zimowy (ogrzewanie

z podgrzewaniem wody) f = przecznik obrotowy

Wy g = ta kontrolka Bojler

faza podgrzewania h = czerwona kontrolka

Zakcenie

Przy stosowaniu przecznikw specyficznych dla pojazdu naley przestrzega instrukcji obsugi producenta pojazdu.

Termostat pokojowy

i = Czujnik temperatury w pomieszczeniu

Do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, w pojedzie znajduje si zewntrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu (i). Pooenie czujnika jest ustalane przez producen-


ta pojazdu, indywidualnie - zalenie od typu pojazdu. Blisze informacje mona znale w instrukcji obsugi pojazdu.

Ustawienie termostatu na elemencie obsugi (1 - 9) musi by ustalone indywidualnie, wedug zapotrzebowania cieplnego oraz konstrukcji pojazdu. Dla uzyskania redniej temperatury w pomieszczeniu ok. 23C zalecamy ustawienie termostatu ok. 6 - 8.

Uruchomienie

1. Sprawdzi, czy komin jest
wolny. Koniecznie usun

ewentualne osony, przy sto
sowaniu na
odziach otworzy
komin pokadowy.

W zimie zaleca si zastosowanie w kominie dachowym przeduki (patrz Akcesoria). Musi by ona zdjta podczas jazdy Do przeprowadzenia komina przez nadbudow dachow w przyczepie kempingowej stosowana jest rwnie przeduka komina. Musi by ona zamocowana na nadbudwce dachu piercieniem zaciskowym (patrz Akcesoria).

2. Otworzy butl gazow i
zaw
r szybkozamykajcy na
przewodzie gazowym.

O

Tryb grzewczy jest moliwy bez ogranicze zasadniczo zarwno z jak i bez napenienia wod.

Tryb letni

(tylko ciepa woda)

Ustawi przecznik obrotowy na tryb letni (c) 40C lub 60C.

Po osigniciu ustawionej temperatury wody (40C lub 60C) palnik wycza si i ganie ta kontrolka (g).

Tryb zimowy

Ogrzewanie z podgrzewaniem wody

1. Obrci przycisk obrotowy

(a)    na dane ustawienie termostatu (1 - 9). Po wczeniu zawieci si zielona kontrolka

(b)    i wskazuje ustawienie nastawionej temperatury w pomieszczeniu.

2. Ustawi przecznik obroto
wy w pooenie robocze e.

Urzdzenie wybiera automatycznie wymagany stopie mocy, odpowiednio do rnicy temperatur pomidzy usta-wion i obecn temperatur w otoczeniu. Po osigniciu temperatury w pomieszczeniu ustawionej na elemencie obsugi, palnik przecza si na najniszy stopie i podgrzewa wod do temperatury 60C. ta kontrolka (g) wskazuje na faz podgrzewania i ganie po osigniciu zadanej temperatury wody.

Ogrzewanie bez podgrzewania wody

1. Obrci przycisk obrotowy

(a)     na dane ustawienie termostatu (1 - 9). Po wczeniu zawieci si zielona kontrolka

(b)     i wskazuje ustawienie nastawionej temperatury w pomieszczeniu.

2. Obrci przecznik obroto
wy na ustawienie robocze d.

Urzdzenie wybiera automatycznie wymagany stopie mocy, odpowiednio do rnicy temperatur pomidzy ustawion i obecn temperatur w otoczeniu. Po osigniciu temperatury w pomieszczeniu ustawionej na elemencie obsugi, ogrzewanie wycza si (niezalenie od temperatury wody).

Przy napenionym bojlerze woda jest automatycznie podgrzewana. Temperatura wody jest wtedy zalena od oddanej mocy grzewczej oraz czasu ogrzewania do momentu osignicia zadanej temperatury otoczenia.

W tym ustawieniu roboczym wieci si ta kontrolka (g -Bojler - faza podgrzewania) tylko przy temperaturach wody poniej 5C!

O

Tryb grzewczy jest moliwy bez ogranicze zasadniczo zarwno z jak i bez napenienia wod.

Wyczanie Praca na gaz

Wyczy ogrzewanie przecznikiem obrotowym (f).

Przy niebezpieczestwie mrozu koniecznie spuci wod!


Czerwona lampka kontrolna usterka

W razie zakcenia wieci si czerwona kontrolka (h).

Moliwe przyczyny mona znale w instrukcji identyfikacji bdw.

Odblokowanie odbywa si poprzez wyczenie i ponowne wczenie.

Konserwacja

Zastosowany zbiornik wodny skada si ze stali szlachetnej zdatnej do przechowywania artykuw spoywczych.

Do odwapniania bojlera uywa octu winnego doprowadzanego do urzdzenia przez dopyw wody. Pozostawi na czas potrzebny do zadziaania a nastpnie bojler dokadnie przepuka wie wod. Do dezynfekcji zalecamy Certisil-Argento, inne produkty - a zwaszcza zawierajce chlor - s nieodpowiednie.


Aby unikn zagniedania si mikroorganizmw naley podgrzewa bojler w regularnych odstpach do 70C (tylko w zimie).

Nie uywa wody jako wody pitnej!

Bezpieczniki

Bezpiecznik urzdzenia znajduje si na elektronicznym module sterowania w urzdzeniu.

Bezpiecznik czuy moe by

wymieniany wycznie na

bezpiecznik tego samego

typu.

C 3402: 4 AT - bierny -

C 6002: 6,3 AT - bierny -

Oglne wskazwki bezpieczestwa

W przypadku nieszczelnoci instalacji gazowej wzgldnie pojawiajcym si zapachu gazu:

-    wygasi wszystkie otwarte pomienie!

-    nie pali tytoniu!

-    wyczy urzdzenie!

-    zamkn butl z gazem!

-    otworzy okna i drzwi!

-    nie uruchamia adnych elektrycznych wyczni kw!

-    zleci sprawdzenie urzdzenia fachowcowi!

A

Naprawy moe przeprowadza wycznie fachowiec!

Po kadym demontau przewodw spalinowych naley zaoy nowy piercie o przekroju okrgym!

1. Kada zmiana w urzdzeniu
(cznie z odprowadzeniem
gazw spalinowych i komi
nem) lub uycie czci za
miennych i wanych dla dziaa
nia czci wyposaenia, nie
bdcych
oryginalnymi cz
ciami Truma, oraz nieprze
strzeganie instrukcji montau

i obsugi powoduje wyganicie gwarancji oraz wykluczenie roszcze z tytuu odpowiedzialnoci. Ponadto wygasa wskutek tego wiadectwo homologacyjne urzdzenia, a tym samym w niektrych krajach dopuszczenie pojazdu do ruchu.

2. Cinienie robocze zasilania
w gaz 30 mbar (wzgl. 28 mbar
butan/37 mbar propan) lub

50 mbar musi odpowiada cinieniu roboczemu urzdzenia (patrz tabliczka fabryczna).


3. Urzdzenia zasilane gazem
pynnym musz spenia wy
mogi przepis
w technicznych
i administracyjnych danego
kraju zastosowania (w Euro
pie np. EN 1949 dla pojazd
w
lub ISO 10239 dla odzi). Nale
y przestrzega krajowych
przepisw i regulacji (w Niem
czech np. instrukcja robocza
DVGW G 607 dla pojazd
w
lub G 608 dla odzi).

Uytkownik pojazdu odpowiada za zlecenie kontroli.

4. Urzdzenia zasilane na gaz pynny nie mog by uywane podczas tankowania, na parkingach pitrowych, w garaach i na promach.

5. Przy pierwszym uruchomieniu fabrycznie nowego urzdzenia moe pojawi si lekkie dymienie i zapach. Celowym dziaaniem jest kilkakrotne podgrzanie urzdzenia w trybie letnim (60C) i zadbanie o dobr wentylacj pomieszczenia.

6. Niezwyke odgosy z palnika i unoszenie si pomienia mog oznacza uszkodzenie regulatora i wymagaj jego sprawdzenia.

7. Przedmioty wraliwe na ciepo (np. spray) nie mog by przechowywane w komorze montaowej ogrzewania, poniewa w pewnych warunkach mog tam wystpi podwyszone temperatury.

8. Do instalacji gazowych stosowa mona wycznie urzdzenia regulacji cinienia zgodne z EN 12864 (w pojazdach) lub EN ISO 10239 (dla odzi) o staym cinieniu wyjciowym 30 mbar (lub

50 mbar w starszych urzdzeniach). Wielko przepywu przez urzdzenie regulacji cinienia musi odpowiada co najmniej maksymalnemu zuyciu wszystkich urzdze zabudowanych przez producenta instalacji.

Do pojazdw zalecamy regulator do przyczep kempingowych Truma lub do instalacji gazowych z dwoma butlami zalecamy zestaw regulacji cinienia gazu Duomatic Plus. Regulator y Truma zostay skonstruowane specjalnie do trudnych warunkw w przyczepach i pojazdach. Oprcz


4